Dokumenty

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2014

Poklad

Prezentácia obce v médiách

VÝVOZ DOMOVÉHO ODPADU V ROKU 2015

Projekt : 6 b. j. Poloma - obecné nájomné byty

Komunitný plán sociálnych služieb obce Poloma na obdobie rokov 2

FS POLOMJANKA - V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2%

(43 kb)

VZORY TLAČÍV PRE SHR

VZORY DAŇOVÝCH TLAČÍV

ROZPOČET OBCE POLOMA


(0 b)

VZORY TLAČÍV K STAVEBNÉMU KONANIU

Cestovný poriadok SAD s platnosťou od 14.12.2014

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARADENIA OBCE POLOMA

POZVÁNKY

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Návrhy VZN obce Poloma

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Projekty

Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ, zverejnený dňa 11.12.2017
(281.99 kb)

novy subor dokumentov

Projekt : Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Informácia o schválenom projekte "Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Rozhodnutie o užívaní stavby - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
Projekt : Zlepšenie kvality miestnych komunikácii v obci Poloma
pdf Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
pdf Zlepšenie kvality miestnych komunikácii v obci Poloma
Projekt : Rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy na polyfunkčný obecný dom
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00795
Projekt : Plynofikácia obce Poloma
pdf Plynofikácia obce Poloma
Projekt : Poloma - vodovod - Doplnenie vodných zdrojov
pdf Poloma - vodovod Doplnenie vodných zdrojov
Projekt : Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
rok 2000
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok