Kontakt

Obecný úrad Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce     

Telefón: 051/45 97 235

E-mail:
podatelna@poloma.sk
starosta@poloma.sk 

Dalšie kontakty

Obec Poloma
obecPoloma

Denný stacionár Poloma

Začiatok prevádzky: 1.2.2022

Adresa:

Denný stacionár Poloma
Poloma 85
08273 Šarišské Dravce

Prevádzkové hodiny:

Pondelok      08:30 - 16:00
Utorok          08:30 - 16:00
Streda          08:30 - 16:00
Štvrtok         08:30 - 16:00
Piatok          08:30 - 16:00

Kontakt:

email: stacionar@poloma.sk

Zriaďovateľ:

Obecný úrad Poloma

Vedúca stacionára:

Jana Kušnírová
telefón: 0910 986 201

Opatrovateľky:

Daniela Hajžušínová
Agáta Hovancová

Všeobecné informácie:

Poplatky:

4.50€ /deň
poplatok zahŕňa:
-0.50€ záujmová činnosť
-0.50€ desiata
-3.50€ obed 

Kapacita stacionára:

max: 12 klientov
prihlásených: 12 klientov

 

Informácie o projekte vybudovania Denného stacionára Poloma

Obec Poloma podala dňa 30.08.2019 na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na vybudovanie denného stacionára pre seniorov a to rekonštrukciou priestorov bývalej základnej školy v Polome: 

 Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Identifikačné číslo:.PO/2019/200-OcÚ

 1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Názov žiadateľa

 OBEC POLOMA

Právna forma

samospráva obce

Registrácia

zapísaný v Registri ........, vedenom...., registračné číslo: ....., dátum registrácie: ......

Sídlo

Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce

Okres

Sabinov

IČO

00327638

DIČ

2020711671

Štatutárny orgán

 Ing. Pavol Hanušovský, starosta obce

Kontaktné údaje žiadateľa

e-mail: podatelna@poloma.sk

tel.:     051/4597235

Kontaktná osoba

e-mail:     hanusovsky60pavol@gmail.com

tel.: 0907994963

Bankové spojenie

Prima banka a.s. pobočka Sabinov

Číslo účtu v tvare IBAN

SK08 5600 0000 0035 1684 3002

2. SÚLAD PROJEKTU S OPATRENIAMI AKČNÉHO PLÁNU

Prioritná oblasť

 D. Zvýšenie investícií do rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb

Opatrenie

 D.3. Podpora budovania sociálnych zariadení a centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Podopatrenie/Aktivita8

D.3.1. Zvýšenie kapacít sociálnych zariadení na území okresu Sabinov

3. ÚDAJE O PROJEKTE

Názov projektu

Denný stacionár pre seniorov v obci Poloma

Účel poskytnutia regionálneho príspevku

Zlepšenie sociálnych služieb v obci Poloma

Miesto realizácie

 Poloma

Doba realizácie

 2020

4. FINANCOVANIE PROJEKTU  (V EUR)

Celkové oprávnené výdavky na projekt

88 000.-  eur

z toho požadovaný regionálny príspevok

80 000.-  eur

z toho vlastné zdroje

8 000.-  eur

Ďalšie zdroje financovania

 

5. STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 

Obec Poloma je vlastníkom budovy bývalej základnej školy (LV 333) stojacej na parcele C KN 2. Budova má súpisné číslo 85 a od roku 2011 je nevyužívaná,

nakoľko pre žiakov Základnej školy s materskou školou boli vybudované nové priestory. Na základe dopytu našich seniorov, ktorí dochádzajú do denných

stacionárov v okolitých obciach, bolo Obecným zastupiteľstvom v Polome rozhodnuté, aby obec podnikla kroky k zriadeniu takého sociálneho zariadenia

aj v našej obci. Vnútorné priestory budovy bývalej základnej školy si obec vie z vlastných prostriedkov adaptovať na denný stacionár pre seniorov, ktorý bude

slúžiť naším seniorom, ale aj seniorom z okolitých obcí. Aby budova mohla slúžiť na uvedený účel je potrebné urobiť rekonštrukciu strechy, ktorá zateká a to

tak, aby sa po rekonštrukcii dali využívať pre účely denného stacionára aj podkrovné priestory. Zriadením denného stacionára sa pre občanov v dôchodkovom

veku vytvoria nové možnosti vo využívaní ich voľného času, starostlivosti o nich a kvality ich seniorského života. V našej obci žije cca 250 občanov

seniorského veku. Z regionálneho príspevku bude uhradená rekonštrukcia strechy podľa potreby (čiastočná výmena, krovu, výmena krytiny, inštalácia okien,

zateplenie strechy), vybudovanie podlahy v podkroví tak, aby bolo obývateľné a vybudovanie schodiska do podkrovia. Urobia sa sadrokartónové steny a

 rozvody elektriny a kúrenia Realizáciou projektu sa vytvoria 2 pracovné miesta pre UoZ, čo prispeje k zníženiu nezamestnanosti v okrese Sabinov. Obec bude

v tomto objekte realizovať hospodársku činnosť. Regionálny príspevok vo výške 80 000,- € bude použitý na rekonštrukciu strechy podľa potreby

(čiastočná výmena, krovu, výmena krytiny, inštalácia okien, zateplenie strechy) , vybudovanie podlahy v podkroví a vybudovanie schodiska do podkrovia,

sumu 8 000,- € obec uhradí z vlastných zdrojov (rozpočet obce).

Všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu budú realizované v súlade s ustanoveniami zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne iným transparentným, otvoreným a nediskriminačným spôsobom.

6. POPIS REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU  

Rok 2020

Aktivita 1:

  • rekonštrukcia strechy denného stacionára;
  • vybudovanie podláh v podkroví;
  • vybudovanie schodiska do podkrovia.

Personálne a technické vybavenie si zabezpečí firma, ktorá bude vybraná transparentným spôsobom             pri verejnom obstarávaní 2-12/2020.

7. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

7.A POVINNÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Názov merateľného ukazovateľa

Merná jednotka

Plánovaná hodnota

Rok

Počet priamo podporených pracovných miest

počet

2

2020

Počet nepriamo podporených pracovných miest

počet

0

 
 

7.B ODPORÚČANÉ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Názov merateľného ukazova teľa

Merná jednotka

Plánovaná hodnota

Rok

Kapacita podporenej infraštruktúry poskytovateľov sociálnych služieb (denný stacionár)

počet

20

2020

       
 

8. HARMONOGRAM ČERPANIA REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Typ výdavku

Regionálny príspevok v roku 2020

Regionálny príspevok v rokoch (N+1) + (N+2) + (N+3) + (N+4)

Regionálny príspevok spolu

Bežné výdavky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kapitálové výdavky

80 000,00 €

0,00 €

80 000,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

80 000,00 €

0,00 €

80 000,00 €

 
 

9. RÁMCOVÝ ROZPOČET PROJEKTU 

Typ výdavku

Oprávnené výdavky v roku 2020

Oprávnené výdavky v rokoch (N+1) + (N+2) + (N+3) + (N+4)

Oprávnené výdavky spolu

50X – Spotrebované nákupy

0,00 €

0,00 €

0,00 €

51X – Služby

0,00 €

0,00 €

0,00 €

52X - Osobné výdavky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

01X – Dlhodobý nehmotný majetok

0,00 €

0,00 €

0,00 €

021 - Obstaranie stavieb

0,00 €

0,00 €

0,00 €

02X – Dlhodobý hmotný majetok

88 000,00 €

0,00 €

88 000,00 €

Spolu bežné výdavky

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Spolu kapitálové výdavky

88 000,00 €

0,00 €

88 000,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)

88 000,00 €

0,00 €

88 000,00 €

             

10. UPLATNENIE VÝNIMKY

V rámci projektu si uplatňujem výnimku vyplývajúcu z § 8 ods. 4 zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.  336/2015 Z. z.“), t. j. poskytnutie regionálneho príspevku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa § 8 odseku 3 písm. a) až c) a e) zákona č.  336/2015 Z. z.

Ak áno, popíšte dôvod uplatnenia výnimky:

NIE

11. VYHLÁSENIE PREDKLADATEĽA

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v predkladanej žiadostí o regionálny príspevok sú úplné, pravdivé a získané v súlade s platným právnym poriadkom SR a dobrými mravmi. Podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písmena a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, udeľujem súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov spracovateľovi v rámci činností súvisiacich s realizáciou akčného plánu.

V Polome, dňa 27.08.2019

   

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa 

 

 

Dňa 20.5.2020 bola medzi Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Obcou Poloma podpísaná zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku ( je v sekcii Zmluvy.)

Na základe výsledkov verejnej súťaže, v ktorej sa zúčastnili 5 uchádzači a ktorú vyhrala firma HOVANEC s.r.o., Poloma 245, 082 73 bola podpísaná s výhercom zmluva o dielo ( je v sekcii Zmluvy).

Stavenisko bolo odovzdané Protokolom o odovzdaní staveniska dňa 1.8.2020 a práce na stavbe sa začali 3.8.2020. Stavebné práce dodávateľom boli ukončené a odovzdané v dobrej kvalite dňa14.12.2020 a to Protokolom o odovzdaní diela .

V roku 2021 by mal byť  Denný stacionár obsadený 20 seniormi, o ktorých sa budú starať dve opatrovateľky. Teda - za predpokladu ústupu pandémie koronavírusu COVID-19 a zrušením krízových protiepidemických opatrení.

Zriadením denného stacionára sa pre občanov v dôchodkovom veku vytvorili nové možnosti vo využívaní ich voľného času, starostlivosti o nich a kvality ich seniorského života.

                                                 

Inštitúcie

Turistická mapa

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
zamračené 29 °C 15 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 22/13 °C
piatok 21. 6. oblačno 27/12 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 28/18 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:23
TÝŽDEŇ:350
CELKOM:181784